Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos”

Greckie słowo nomos oznacza prawo. Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” stawia sobie za cel propagowanie nomokracji – rządów prawa. W ramach realizacji naszych celów statutowych sprzeciwiamy się wszelkim formom naruszeń prawa ze strony organów i instytucji publicznych, zwłaszcza gdy dochodzi do naruszeń konstytucyjnych swobód obywatelskich. Bierzemy pod lupę przede wszystkim działania administracji publicznej, w tym także organów samorządu terytorialnego. W stosunku do tych ostatnich sprawujemy także kontrolę społeczną pod względem poszanowania interesów lokalnych społeczności. Dążymy do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa i budowy administracji publicznej przyjaznej dla obywatela.

Głównym sposobem realizacji celów statutowych Fundacji jest działalność prasowa. Z chwilą rozpoczęcia działalności w 2020 roku Fundacja przejęła rolę wydawcy założonego pięć lat wcześniej niezależnego lokalnego czasopisma internetowego „Echo Mszczonowa”. Rolę prasy rozumiemy szeroko – jest nią nie tylko urzeczywistnianie prawa obywateli do ich rzetelnego informowania, ale też i aktywne dążenie do zwiększenia jawności życia publicznego oraz sprawowanie kontroli społecznej. Dlatego oprócz prostego rozpowszechniania informacji podejmujemy także i aktywne działania, przewidziane dla prasy w przepisach prawa, takie jak występowanie do organów władzy ze skargami i wnioskami czy żądanie ustosunkowania się do przekazanej krytyki prasowej. W przypadku podejrzeń popełnienia przez funkcjonariuszy publicznych czynów zabronionych kierujemy także stosowne zawiadomienia do organów ścigania.

Jako organizacji społecznej przysługuje nam też szereg dodatkowych uprawnień, wykraczających poza działalność prasową. W zakresie naszych celów statutowych możemy uczestniczyć w niektórych postępowaniach przez sądami i organami administracji oraz uczestniczyć w opiniowaniu projektów aktów normatywnych.

W marcu 2021 roku działalność Fundacji dodatkowo rozszerzono o cele statutowe: działalność na rzecz integracji cudzoziemców i popularyzacja wiedzy o krajach ich pochodzenia oraz promocja turystyki i krajoznawstwa. W ramach realizacji tych celów Fundacja m.in. zajmuje się redagowaniem i publikowaniem treści na blogu podróżniczym Forum Viatoris oraz udostępnianiem materiałów fotograficznych na wolnej licencji w repozytorium Wikimedia Commons.

Cele statutowe Fundacji:

 • propagowanie standardów państwa prawa
 • działalność na rzecz ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich
 • monitorowanie działalności organów administracji publicznej pod względem poszanowania praw obywateli
 • zapobieganie i zwalczanie naruszeń prawa przez organy władzy publicznej i instytucje publiczne
 • wspieranie budowy administracji publicznej przyjaznej dla obywatela
 • działania na rzecz zwiększenia dostępności informacji publicznej i wspieranie transparentności życia publicznego
 • działalność na rzecz wolności prasy i środków masowego przekazu oraz swobody wypowiedzi
 • monitorowanie działalności organów samorządu terytorialnego i instytucji samorządowych pod względem poszanowania interesu lokalnych społeczności
 • upowszechnianie wiedzy o działalności organów administracji publicznej oraz instytucji rządowych i samorządowych
 • podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa
 • pobudzanie zainteresowania społeczeństwa sprawami lokalnymi
 • prowadzenie badań i analiz naukowych w zakresie działalności władzy publicznej
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców i popularyzacja wiedzy o krajach ich pochodzenia
 • promocja turystyki i krajoznawstwa