Inwestycja w warszawskiej Dolinie Służewieckiej sprzeczna z wolą mieszkańców

3 grudnia 2020 r.

Władze Warszawy przystąpiły do realizacji projektu obywatelskiego pn. „Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka”. Spotkało się to ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców pobliskiego osiedla Służew nad Dolinką, którzy obawiają się utraty walorów przyrodniczych parku.

Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” jako podmiot niezwiązany ściśle z Warszawą nie zajmuje stanowiska w sprawie zasadności realizacji wspomnianego projektu, ani też jego lokalizacji. W ramach swoich celów statutowych monitoruje jednak działalność władz samorządowych pod kątem poszanowania interesów lokalnych społeczności. Nie uszło zatem uwadze Fundacji, że mieszańcy Służewa nad Dolinką – z racji miejsca zamieszkania najbardziej zainteresowani zagospodarowaniem Parku Dolina Służewiecka – czują się pominięci w procesie wyboru lokalizacji inwestycji, co nie najlepiej świadczy o procedurach decyzyjnych na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Wspomniany projekt jest wprawdzie projektem obywatelskim i formalnie poddany był pod konsultacje społeczne, jednak obejmuje on inwestycje w kilku różnych miejscach Warszawy, których wybór – poza jednym wyjątkiem Parku Dolina Służewiecka – został pozostawiony mieszkańcom do późniejszej dyskusji. W rezultacie doszło do kuriozalnej sytuacji, w której mieszkańcy odległych nawet dzielnic, chcąc zlokalizować ogrody deszczowe lub place zabaw w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, głosowali jednocześnie za z góry narzuconą lokalizacją placu zabaw w Dolinie Służewieckiej – wbrew woli tamtejszej społeczności. Trudno to nazwać prawidłowym sposobem przeznaczania środków z budżetu obywatelskiego, wychodzącym naprzeciw interesom mieszkańców. Nawet jeśli formalnie rzecz biorąc działanie takie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa – pozostawia jednak wiele do życzenia pod względem realizacji samej idei projektów obywatelskich. Z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora jest to wręcz kuriozum, gdy inwestycja – teoretycznie przeznaczona dla mieszkańców i finansowana ze środków zgromadzonych z myślą o zaspokajaniu ich potrzeb – realizowana jest „na siłę” przy ich zdecydowanym sprzeciwie.

Realizujący projekt Zarząd Zieleni m.st. Warszawy tłumaczy swoją decyzję o narzuceniu lokalizacji inwestycji w Parku Dolina Służewiecka wynikiem konsultacji społecznych, jakie prowadzone były w 2015 roku. W tym miejscu Fundacja zwraca jednakże uwagę, że rekomendacje, które znalazły się w raporcie podsumowującym konsultacje pn. „Wymyślmy wspólnie Dolinę Służewską” również w jaskrawy sposób rozmijają się z wizją okolicznych mieszkańców. Jak bowiem wynika ze wspomnianego raportu zdecydowana większość mieszkańców deklarowała zadowolenie z obecnego stanu utrzymania parku, jednocześnie sprzeciwiając się inwestycjom generującym presję akustyczną na park. Zgłaszano też obawy o ewentualne pogorszenie dobrostanu zwierząt żyjących w parku. W połączeniu z obecnie podnoszonymi krytycznymi głosami wobec rozpoczętej już inwestycji zdaje się to świadczyć, że okoliczni mieszkańcy postrzegają Dolinę Służewiecką jako ostoję dzikiej przyrody w środku wielkiego miasta, pragną pozostawienia parku w stanie „półdzikim” i sprzeciwiają się próbom jego ucywilizowania i zamiany na typowy park miejski. Tymczasem taka właśnie rekomendacja zdaje się wynikać z przygotowanego w 2015 roku przez Urząd Dzielnicy Mokotów raportu z konsultacji społecznych, co – zwłaszcza w świetle obecnych protestów – świadczy o niezrozumieniu woli mieszkańców i specyfiki potrzeb lokalnej społeczności Służewa nad Dolinką.
Fundacja zwraca ponadto uwagę, że sami mieszkańcy Służewa nad Dolinką wielokrotnie występowali w przeszłości do władz m.st. Warszawy z własnymi propozycjami inwestycji w parku. Propozycje te były jednak odrzucane ze względu na brak środków finansowych. Tym bardziej dziwi teraz realizowanie w tym miejscu inwestycji za ponad milion złotych, z której mieszkańcy korzystać nie chcą. Rodzi to poważne wątpliwości co do gospodarności warszawskiej władzy wykonawczej.

W związku z powyższym Fundacja zwróciła się do Rady m.st. Warszawy jako do organu nadzorującego działalność warszawskich organów wykonawczych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli prawidłowości procesu decyzyjnego w przedmiotowej sprawie – ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania woli mieszkańców Służewa nad Dolinką jako społeczności najbardziej zainteresowanej przyszłością parku.

Wystąpienie do Rady m.st. Warszawy w sprawie inwestycji w Parku Dolina Służewiecka