Zawiadomienie do prokuratury w sprawie pacyfikacji „Marszu o Wolność”

29 października 2020 r. (ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2021 r.)

W dniu 24 października 2020 r. Policja rozbiła przy użyciu siły fizycznej i gazu pieprzowego pokojową demonstrację na placu Defilad w Warszawie przeciwko obostrzeniom stanu epidemii pod hasłem „Marsz o Wolność”. Policja pojawiła się na miejscu w pełnym rynsztunku bojowym ze z góry powziętym zamiarem pacyfikacji zgromadzenia. Oddziały te okrążyły zgromadzenie szczelnym kordonem, uniemożliwiającym wydostanie się uczestników na zewnątrz. Po półtorej godziny trwania zgromadzenia Policja nadała komunikat wzywający do rozejścia się. Rozejście się nie było jednak możliwe – jeden z oficerów wydał do podwładnych polecenie, aby nikogo nie wpuszczać i nie wypuszczać. Po chwili Policja rozpoczęła zatrzymywanie osób – oddział Policji podbiegał do uczestników, wyłapywał zupełnie przypadkowe osoby, brutalnie rzucał je na ziemię i wynosił poza kordon – zapewne do policyjnych radiowozów. W trakcie jednego z takich „ataków” Policja użyła wobec zgromadzonych uczestników także gazu pieprzowego. Dopiero wówczas pozwolono niektórym uczestnikom na opuszczenie kordonu.
Podkreślenia wymaga, że protest przebiegał pokojowo, nie licząc kilku drobnych incydentów, polegających na rzuceniu racy w kierunku Policji – zapewne przez prowokatorów. Organizatorzy, jak też i sami uczestnicy protestu natychmiast kategorycznie potępili takie zachowania. Co więcej - tych kilka osób, które swoim zachowaniem mogło stanowić zagrożenie, znajdowało się poza zwartą grupą uczestników i wystarczające byłoby podjęcie interwencji wyłącznie w stosunku do tych osób.

Niezależnie od poglądów na temat legalności zgromadzeń w okresie stanu epidemii Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” uważa działania Policji za niewspółmierne do okoliczności. Skoro bowiem Policja zezwoliła na odbywanie się demonstracji przez półtorej godziny, to znaczy, że nie dostrzegała bezpośredniego zagrożenia w samym tylko fakcie odbywania się zgromadzenia. Organizatorzy też wielokrotnie deklarowali przez megafon gotowość uczestników zgromadzenia do legitymowania się na żądanie Policji. Nie było zatem najmniejszego powodu do pacyfikacji tłumu i dokonywania licznych zatrzymań.

W związku z tym Fundacja skierowała do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji.

Zawiadomienie do prokuratury

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie pacyfikacji "Marszu o Wolność" w dniu 24 października 2020 r. na placu Defilad w Warszawie. Klasycznie - prokurator wskazuje, że w treści zawiadomienia nie wskazano informacji dostatecznie uzasadniających podejrzenie wyczerpania znamion przestępstwa. Przy tym prokurator nie pofatygował się nawet, aby przesłuchać zawiadamiającego w celu uzyskania bliższych informacji, a przecież prokurator w żadnym wypadku nie jest zwolniony z samodzielnego poszukiwania informacji. Fundacja składa zażalenie na postanowienie prokuratora.

Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa

Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie postanowieniem z dnia 23 lipca 2021 r. uchylił postanowienie prokuratora. Sąd w całej rozciągłości zgodził się z naszą argumentacją, że odmowa wszczęcia śledztwa była przedwczesna. Prokurator został zobowiązany do prawidłowego przeprowadzenia czynności sprawdzających i ponownego rozważenia, czy zachodzą przesłanki do odmowy wszczęcia śledztwa.

Postanowienie sądu uchylające odmowę wszczęcia śledztwa

Po wykonaniu czynności sprawdzających - w szczególności po przesłuchaniu Prezesa Zarządu zawiadamiającej Fundacji prokurator ponownie odmówił wszczęcia śledztwa. Fundacja nie ma już dalszych możliwości działania w sprawie - mimo wskazania szeregu nieprawidłowości, powołania się na kilkadziesiąt spraw, w których sądy stwierdzały niezasadność i nieprawidłowość zatrzymań, i wskazania kilku świadków zdarzania nie będzie śledztwa w sprawie pacyfikacji Marszu o Wolność 24 października 2020 r.

Ponowna odmowa wszczęcia śledztwa w sprawie pacyfikacji Marszu o Wolność