Rada Miejska Wałbrzycha bezprawnie decyduje o szczepieniach

Wniosek do wojewody o stwierdzenie nieważności uchwały
14 maja 2021 r.


Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” zwróciła się do Wojewody Dolnośląskiego o wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego, stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXV/385/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19.

Wspomnianą uchwałą Rada Miejska Wałbrzycha nałożyła obowiązek szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 na wszystkie osoby powyżej 18 roku życia zamieszkujące lub pracujące na terenie miasta Wałbrzycha. Jako podstawę prawną uchwały wskazano art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Oba te przepisy umożliwiają – odpowiednio radzie gminy lub radzie powiatu – uchwalenie przepisów porządkowych między innymi dla ochrony życia lub zdrowia obywateli „w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących”.

Nie kwestionując konieczności walki z pandemią COVID-19, Fundacja zauważa, że materia wprowadzania obowiązkowych szczepień została uregulowana w art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W szczególności ustęp 10 wspomnianego przepisu stanowi, że określanie wykazu chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych, a także osób lub grup osób obowiązanych do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym jest kompetencją ministra właściwego do spraw zdrowia.

Skoro zatem materia ta uregulowana jest w przepisach ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, to wyłączona jest spośród zakresu uprawnień rady gminy, określonych w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym lub rady powiatu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

Dlatego też Fundacja w ramach realizacji swojego celu statutowego zapobiegania i zwalczania naruszeń prawa przez organy władzy publicznej i instytucje publiczne zwróciło się do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wspomnianej uchwały, przyjętej z naruszeniem kompetencji organu samorządowego.

Wniosek do Wojewody Dolnośląskiego w sprawie uchwały dotyczącej szczepień

Odpowiedź Wojewody Dolnośląskiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego